sábado, 5 de agosto de 2017

El europeo de Domino 2017


Josep Gironès replica

CAMPIONAT CATALUNYA EQUIPS 2017
Un pas enrere més. Abans en un lloc bonic ara en un restaurant de Poligono a Badalona Abans a l'aire lliure, ara tancats i en diverses plantes. Abans tarda / nit amb sopar a l'aire lliure, ara en jornada de xinesos ... de 9 a 9, i menjant a la botiga. El meu domino i el de molts ha mort

Traduccion google 
CAMPEONATO CATALUNYA EQUIPOS 2017
Un paso atrás más. Antes en un lugar bonito ahora en un restaurante de Poligono en Badalona Antes al aire libre, ahora cerrados y en varias plantas. Antes tarde / noche con cena al aire libre, ahora en jornada de chinos ... de 9 a 9, y comiendo en la tienda. Mi domino y el de muchos ha muerto

Josep Girones deixa les coses molt clares

Benvolguts socis de l'Associació Domino Barcelona,
la meva intenció inicial no era la de presentar una candidatura, es limitava a expressar una sèrie d'idees per millorar i reconduir el funcionament i sobretot la filosofia i la fi de la nostra Associació.
En ser informat pel Sr. Rue, que si no ho feia via candidatura, passaria a exposar-se al torn de preguntes, un cop ja realitzada la votació i promulgació de la nova junta, el que em va semblar, d'entrada poc democràtic, però pel que sembla així ho marca la "constitució" de la nostra Associació. Per que tenim tants problemes en escoltar altres idees, en debatre altres funcionaments, per que ens agafem d'una forma tan intransigent a unes absurdes normes, gairebé sempre creades per evitar canvis, que quasi sempre afavoreixen minories mediocres i egoistes, a les quals espanta l'entrada d'aires nous.
He de dir que sóc conscient que en dirigir-me als aquí presents, sóc lo més semblant al President Puidemont explicant el "proces" al Parlament espanyol, però per que m'agrada el domino, probablement un altre domino de què els agrada a la majoria de vostès i veient la deriva que el nostre joc "federat" ha pres, i dic federat, per que fora del nostre món de mestres, hi ha un altre món del domino, en què per cert juguen milers de "domineros", i en la nostra "elit" si no estic equivocat caminem pels 300.
Anem a les meves propostes:
Hem de tenir un president amb carisma social, en certa manera "popular", però no perquè ens obri portes, si no utilitzar el seu prestigi per obrir-les nosaltres
Entenc fonamental el que la lliga sigui un ent pràcticament autònom dins de l'Associació, dirigida per una persona, i ahi si entenc que ningú millor que el Sr. Miquel Rue, en una direccio compartida ( a definir) amb el consell de capitans.
La lliga haurà de ser també autònoma en l'aspecte econòmic, de la recaptació de les fitxes dels seus jugadors, el cànon per equip i altres fonts d'ingressos que pugui tenir, haurà de fer front als honoraris de la persona que la gestioni, a tots els premis que atorgui i a cedir un percentatge ( a estudiar i determinar) dels seus ingressos de les fitxes i drets d'inscripció dels equips a l'Associació.
L'Associació haura de dedicar tots els seus esforços en tasques de introducció del nostre joc, utilitzar-lo com a mitjà social de reconducció en sectors marginats, en organització de campionats per a tots aquells jugadors que s'han anat cansats de pagar per finançar el domini d'una minoria de "professionals" , i dic això amb molta tristesa, que han anat deformant les regles del domino fins a convertir en "legals" formes de jugar que s'allunyen molt del reglament i no em vaig a acoquinar ... són el popularment anomenades trampes. Cal fer un esforç molt gran per recuperar aquell fair play de fa 20 anys, us recordeu quan el sopar d'un partit de la lliga es feia en una taula comuna, amb  els jugadors d'ambdós equips barrejats, ara dues taules i el més allunyades  possible.
Ja posats a dir veritats políticament incorrectes, caldria fer una recomanació a una sèrie de jugadors, malauradament el nivell soci / cultural mitjà ha caigut en picat, que facin un esforç per ser educats en la taula de joc i alguna cosa mes, com la higiene personal , al darrer Campionat de Catalunya a Salou, no es podia estar a la sala d'olor a "tigre".
Crear la figura "d'un home bo i savi", apreciat i respectat per la majoria de socis, en i ment no hi ha ningú millor per a aquesta funció que el Sr. Jaume García Clemente, que sigui una barreja de jutge de pau i defensor del associat
Un altre punt potser menys rellevant però per a mi d'un significat molt important, és la desaparició dels premis en efectiu del Campionat de Catalunya, allà hem d'anar a gaudir del event, i competir amb elegància per tindre l'honor d'emportar-nos un  bonic i prestigiós trofeu que ens acrediti com a Campions de Catalunya de Dòmino per Parelles. Molts em direu que si no hi ha "pasta" molts no aniran, doncs que no vagin, aquests personatges no són bons per a la salut del nostre joc en general.
Hi ha força petites coses mes ... a desenvolupar..., però crec haver exposat l'essencial de la meva idea.
No us demano el vot, les persones no són lo important, us demano que reflexioneu i que entre tots, d'una forma conjunta, fem una junta, oberta, democràtica i sobretot generosa i "treballadora" i molt, molt unida, seria fantàstic que fos unitària i per consens
Gràcies i salutacions

Traduccion google 

Estimados socios de la Asociación Domino Barcelona,
mi intención inicial no era la de presentar una candidatura, se limitaba a expresar una serie de ideas para mejorar y reconducir el funcionamiento y sobre todo la filosofía y el fin de nuestra Asociación.
Al ser informado por el Sr. Rue, que si no lo hacía vía candidatura, pasaría a exponerse al turno de preguntas, una vez ya realizada la votación y promulgación de la nueva junta, lo que me pareció, de entrada poco democrático, pero al parecer así lo marca la "constitución" de nuestra Asociación. Por que tenemos tantos problemas en escuchar otras ideas, en debatir otros funcionamientos, para que nos cogemos de una forma tan intransigente a unas absurdas normas, casi siempre creadas para evitar cambios, que casi siempre favorecen minorías mediocres y egoístas, a las que asusta la entrada de aires nuevos.
Tengo que decir que soy consciente de que en dirigirme a los aquí presentes, soy el más parecido al Presidente Puidemont explicando el "proceso" en el Parlamento español, pero para que me gusta el domino, probablemente otro domino de que les gusta a la mayoría de ustedes y viendo la deriva que nuestro juego "federado" ha tomado, y digo federado, para que fuera de nuestro mundo de maestros, hay otro mundo del domino, en el que por cierto juegan miles de "domineros", y en nuestra "élite" si no estoy equivocado caminamos por 300.
Vamos a mis propuestas:
Debemos tener un presidente con carisma social, en cierto modo "popular", pero no para que nos abra puertas, si no utilizar su prestigio para abrirlas nosotros
Entiendo fundamental el que la liga sea un ente prácticamente autónomo dentro de la Asociación, dirigida por una persona, y ahi si entiendo que nadie mejor que el Sr. Miquel Rue, en una direccion compartida (a definir) con el consejo de capitanes.
La liga deberá ser también autónoma en el aspecto económico, de la recaudación de las fichas de sus jugadores, el canon por equipo y otras fuentes de ingresos que pueda tener, deberá hacer frente a los honorarios de la persona que la gestione, a todos los premios que otorgue ya ceder un porcentaje (a estudiar y determinar) de sus ingresos de las fichas y derechos de inscripción de los equipos a la Asociación.
La Asociación deberá dedicar todos sus esfuerzos en tareas de introducción de nuestro juego, utilizarlo como medio social de reconducción en sectores marginados, en organización de campeonatos para todos aquellos jugadores que se han ido cansados ​​de pagar para financiar el dominio de una minoría de "profesionales", y digo esto con mucha tristeza, que han ido deformando las reglas del domino hasta convertirse en "legales" formas de jugar que se alejan mucho del reglamento y no me voy a amedrentar. .. son el popularmente denominadas trampas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar ese fair play hace 20 años, le recuerde cuando la cena de un partido de la liga se hacía en una mesa común, con los jugadores de ambos equipos mezclados, ahora dos tablas y el más alejadas posible.
Ya puestos a decir verdades políticamente incorrectas, habría que hacer una recomendación a una serie de jugadores, desgraciadamente el nivel socio / cultural medio ha caído en picado, que hagan un esfuerzo para ser educados en la mesa de juego y algo mas, como la higiene personal, en el último Campeonato de Cataluña en Salou, no se podía estar en la sala de olor a "tigre".
Crear la figura de "un hombre bueno y sabio", apreciado y respetado por la mayoría de socios, en y mente no hay nadie mejor para esta función que el Sr. Jaume García Clemente, que sea una mezcla de juez de paz y defensor del asociado
Otro punto quizás menos relevante pero para mí de un significado muy importante, es la desaparición de los premios en efectivo del Campeonato de Cataluña, allí tenemos que ir a disfrutar del evento, y competir con elegancia por tener el honor de llevarnos un bonito y prestigioso trofeo que nos acredite como Campeones de Cataluña de Dominó por Parejas. Muchos me dirán que si no hay "pasta" muchos no irán, pues que no vayan, estos personajes no son buenos para la salud de nuestro juego en general.
Hay fuerza pequeñas cosas mas ... a desarrollar ..., pero creo haber expuesto lo esencial de mi idea.
No os pido el voto, las personas no son lo importante, os pido que reflexionéis y que entre todos, de una forma conjunta, hacemos una junta, abierta, democrática y sobre todo generosa y "trabajadora" y muy, muy unida, sería fantástico que fuera unitaria y por consenso
Gracias y saludos

jueves, 22 de junio de 2017

lunes, 17 de abril de 2017

CAMPEONATO DE EUROPA 2017 - INVITACION

Fundación Internacional de Domino
Presidencia: Pstge. Cardedeu, 7 – 08023 Barcelona.
Secretaría: C/ Santa Anna, 10 – 08002 Barcelona – EspañaTels.: 0034 – 646 492 007 - 932 197 376
FEDERACION DE DOMINO


Distinguido Presidente,

Esta es una invitación oficial para todos los deportistas del Domino a participar en el

CAMPEONATO DE EUROPA DE DOMINO

que tendrá lugar los días 23 a 25 de Junio en Las Palmas de Gran Canaria, España.

Para que conste firma el Presidente en Barcelona a 17 de Abril 2017
EDUARD PETREÑAS


P.D. Esta invitación no supone ningún coste ni responsabilidad para la organización.
Los asistentes deben mostrar la bandera de su club , equipo o país.